Umów wizytę

Regulamin Świadczenia Usług przez PTW

Warszawa, dnia 1 maja 2023 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCH
Przychodnia Towarzystwo Weterynaryjne
ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa

§ 1.
[INFORMACJE OGÓLNE]


Regulamin określa zasady realizacji usług weterynaryjnych świadczonych przez Usługi Weterynaryjne Monika Myziak, pod nazwą Przychodnia Towarzystwo Weterynaryjne, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowska 11, NIP 8951433955

Regulamin dostępny jest w Recepcji oraz na stronie internetowej Przychodni Towarzystwo Weterynaryjne

 

§ 2.
[DEFINICJE]

 1. Przychodnia  – zakład leczniczy dla zwierząt w rozumieniu Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt, Dz. U. 2004 nr 11 poz. 95, działający pod nazwą Przychodnia Towarzystwo Weterynaryjne
 2. PTW  – Usługi Weterynaryjne Monika Myziak (REGON 142212172), świadczone w Przychodni pod nazwą Przychodnia Towarzystwo Weterynaryjne, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa we współpracy z personelem, w tym Lekarzami Weterynarii i Technikami Weterynarii
 3. Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych (dalej „RŚUW lub Regulamin”) – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Weterynaryjnych określający zasady realizacji usług przez PTW
 4. Recepcja – punkt przyjmowania klientów z pacjentami korzystającymi z usług PTW oraz rozliczania Wizyty.
 5. Klient – osoba fizyczną, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej władająca zwierzęciem, również tymczasowo w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2004 nr 69 poz. 625) i korzystająca z usług PTW
 6. Pacjent – zwierzę pozostające pod opieką Klienta PTW
 7. Lekarz Weterynarii – osoba fizyczna posiadająca tytuł lekarza weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i świadcząca na terenie Przychodni usługi weterynaryjne zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 1991 Nr 8 poz. 27)
 8. Technik weterynaryjny – osoba fizyczna mająca uprawnienia wskazane w art. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 1991 Nr 8 poz. 27)
 9. Usługa Weterynaryjna – czynności mające na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia Pacjenta w rozumieniu Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2004 nr 11 poz. 95)
 10. Wizyta – umówienie i przyjęcie Klienta w Przychodni, w celu wykonania Usługi Weterynaryjnej.
 11. Dokumentacja – dokumentacja lekarsko-weterynaryjna z wykonywanych zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz stosowanych produktów leczniczych i pasz leczniczych. o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

§ 3.
[AKTY PRAWNE]

Ustawy z dnia 6 września 2021 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 1991 Nr 8 poz. 27 ze zm.)
Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz.U. 2004 Nr 11 poz. 95 ze zm.)
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  (Dz. U. 2004 Nr 69 poz. 625)

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

§ 4
[WYKONYWANIE USŁUG WETERYNARYJNYCH]

 1. PTW świadczy Usługi Weterynaryjne w Przychodni mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 11 w godzinach otwarcia.
 2. Godziny otwarcia Przychodni: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 20:00, sobota – niedziela: 10:00 – 15:00
 3. Godziny otwarcia Przychodni mogą ulec zmianie. O każdorazowej zmianie godzin otwarcia Klienci zostaną poinformowani poprzez Internet oraz ogłoszenia umieszczone w Przychodni.
 4. Terminy Wizyt umawiane są z wyprzedzeniem drogą internetową lub telefonicznie. Osoby umówione mają pierwszeństwo odbycia Wizyty o czasie, na który zostały umówione, z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
 5. O kolejności Wizyt decyduje przyjmujący Lekarz Weterynarii kierując się przede wszystkim stanem zdrowia Pacjenta.
 6. Rozpoczęcie Wizyty następuje po jej rejestracji przez Recepcję, w systemie informatycznym Przychodni.
 7. Z chwilą rejestracji Wizyty przyjmuje się, że Klient zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. W celu zapewnienia najwyższych standardów świadczenia usług oraz ochrony interesów personelu i Klientów PTW zobligowana jest do rejestracji przebiegu Wizyty w zakresie obrazu i dźwięku.
 9. Realizacja Usług Weterynaryjnych w zakresie porad i leczenia Pacjenta odbywa się w przeznaczonych do tego celu gabinetach.
 10. O zakresie Usługi Weterynaryjnej decyduje przyjmujący Lekarz Weterynarii kierując się przede wszystkim dobrem Pacjenta.
 11. PTW zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Usługi Weterynaryjnej w przypadku, gdy:
  • Klient nie wywiązał się z obowiązku zapłaty za dotychczasowe Usługi Weterynaryjne lub deklaruje nie wywiązanie się z obowiązku zapłaty za mające nastąpić Usługi Weterynaryjne,
  • zachowanie Klienta jest niestosowne, agresywne lub wskazuje, że pozostaje on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • Pacjent jest agresywny i stwarza zagrożenie dla przyjmującego Lekarza Weterynarii lub innych osób z bezpośredniego otoczenia.
  • Klient nie realizuje obowiązków, o których mowa w §5 pkt. 10 Regulaminu
  • Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu
 12. Usługa Weterynaryjna w zakresie zabiegu chirurgicznego realizowana jest za pisemną zgodą Klienta.
 13. Brak zgody, o której mowa w pkt. 12 uniemożliwia PTW wykonanie zabiegu chirurgicznego za wyjątkiem wskazanym w pkt. 14
 14. Zabieg chirurgiczny może być wykonany bez zgody Klienta w przypadkach nagłych, gdy jest on niezbędny do natychmiastowego ratowania życia Pacjenta, a pozyskanie zgody Klienta w stosownym czasie jest niemożliwe.
 15. Zgodnie z art. 96 ust.7 Ustawy z dnia 6.9.2021 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2022.0.2301) wydane Klientowi w ramach Usługi Weterynaryjnej leki oraz materiały medyczne nie podlegają zwrotowi.
 16. Eutanazja Pacjenta możliwa jest wobec zwierząt cierpiących i obarczonych złym rokowaniem wyleczenia.
 17. Decyzja o eutanazji leży wyłącznie w gestii przyjmującego Lekarza Weterynarii
 18. Usługi weterynaryjne świadczone przez PTW są odpłatne.
 19. Opłata dokonywana jest bezpośrednio po zrealizowanej Usłudze Weterynaryjnej.
 20. W szczególnych przypadkach PTW może pobrać zaliczkę lub całość opłaty z góry, przed wykonaniem Usług Weterynaryjnych.
 21. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nie uiszczenia przez niego zapłaty za Usługi Weterynaryjne PTW rezerwuje sobie prawo do dochodzenia roszczeń na drodze windykacji, której całkowite koszty obciążą Klienta.

 

§ 5.
[PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA]

 1. Klient w trakcie Wizyty ma prawo uzyskać Usługę Weterynaryjną zgodnie z aktualną wiedzą w dziedzinie medycyny weterynaryjnej, świadczoną przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach;
 2. Klient ma prawo uzyskać informacje o diagnozie i stanie zdrowia zwierzęcia;
 3. Klient ma prawo wyrazić zgodę lub sprzeciw lub odmówić wyrażenia zgody wobec świadczenia Usług Weterynaryjnych.
 4. Zgoda, lub jej domowa, a także sprzeciw Klienta wobec realizacji Usługi Weterynaryjnej odnotowywany jest na karcie Pacjenta.
 5. Składając odmowę lub sprzeciw, o których mowa powyżej Klient bierze całkowitą odpowiedzialność za ewentualne skutki tych decyzji i ich wpływ za zdrowie Pacjenta.
 6. Klient ma prawo uzyskać informacje na temat składowych opłaty o której mowa w §4 pkt. 18
 7. Klient w uzasadnionych przypadkach może zażądać wglądu do zarejestrowanego materiału, o którym mowa w §4 pkt. 8 na zasadach wynikających z przepisów RODO. Ostateczną decyzję o przyznaniu wglądu do zarejestrowanego materiału podejmuje PTW.
 8. Wszelkie skargi i wnioski Klient może kierować do PTW za pośrednictwem Recepcji lub pisemnie na adres lecznica@ptw.waw.pl
 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień
  • posiadania dokumentów poświadczających posiadanie Pacjenta i poddania go Usłudze Weterynaryjnej
  • udzielenia na żądanie lekarza prowadzącego Wizytę wszelkich informacji oraz przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Pacjenta
  • współpracy z Lekarzem Weterynarii oraz personelem Przychodni w celu osiągnięcia najlepszych możliwych skutków świadczonych przez PTW Usług Weterynaryjnych
  • uiszczenia opłaty za Usługi Weterynaryjne w kwocie wskazanej przez PTW.
  • odebrania Pacjenta z Przychodni w terminie wskazanym przez prowadzącego Lekarza Weterynarii. Nie odebranie Pacjenta przez Klienta traktowane będzie jako porzucenie nakładające na PTW wynikający z art. 9a Ustawy z dnia 21. 08. 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111 poz. 724) obowiązek zawiadomienia schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub policji. Powyższe nie zwalnia Klienta z obowiązku uregulowania opłaty, o której mowa w §4 pkt. 18 Regulaminu, jak również kosztów przechowania Pacjenta
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 

§ 6.
[DOKUMENTACJA ŚWIADCZENIA USŁUG WETERYNARYJNYCH]

 1. PTW prowadzi w formie elektronicznej Dokumentację lekarsko-weterynaryjną i ewidencję leczenia zwierząt, o których mowa w art. 53 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 2. Dokumentacja i ewidencja leczenia zwierząt pozostaje własnością PTW.
 3. Wydanie Dokumentacji możliwe jest na wniosek, w formie wyciągów, odpisów lub kopii osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wydanie Dokumentacji obejmuje: kartę informacyjną wizyty, historię leczenia, historię choroby, wyniki badań, świadectwo zgonu, opis zabiegu
 5. Przygotowanie i wydanie Dokumentacji podlega opłacie.
 6. Dokumentacja archiwizowana jest przez okres co najmniej 5 lat.

 

§ 7
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

 1. Lekarze Weterynarii PTW zobowiązują się świadczyć Usługi Weterynaryjne z należytą starannością i zgodnie z najlepszą wiedzą weterynaryjną
 2. Odpowiedzialność zawodowa Lekarza Weterynarii powstaje w sytuacji stwierdzenia błędu w sztuce lekarskiej.
 3. Lekarze Weterynarii świadczący usługi w Przychodni ponoszą odpowiedzialność cywilną w zakresie wykonywania zawodu Lekarza Weterynarii i posiadają stosowne ubezpieczenie.
 4. Lekarze Weterynarii nie ponoszą odpowiedzialności za błędy będące wynikiem zatajenia lub podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub zafałszowanych informacji, o których mowa w §5 pkt. 9c
 5. PTW nie odpowiada za szkody powstałe z winy Klienta.
 6. PTW nie odpowiada za mienie Klienta oraz za szkody poniesione przez Klienta w wyniku jego winny, jak również te powstałe w wyniku działania siły wyższej.
 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na terenie Przychodni z jego winy lub przez Pacjenta pozostającego pod jego opieką.

 

§ 8.
[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 ze zm.) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Klienta jest firma Usługi Weterynaryjne Monika Myziak, prowadząca działalność w Przychodnia Towarzystwa Weterynaryjne z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 03-743), przy ul. Kijowskiej 11 (PTW);
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail: lecznica@ptw.waw.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1;
 3. dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacja Wizyt w Przychodni, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Weterynaryjnych  (RŚUW);
  • art. 6 ust. 1 lit.  C RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie prawa rachunkowego i podatkowego, przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii, o ochronie zwierząt, rejestracji zwierząt, prawa farmaceutycznego i kontroli weterynaryjnej, przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • art. 6 ust. 1 lit. F RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora) w celu prowadzenia korespondencji oraz obrony/dochodzenia roszczeń, przez okres ich przedawnienia.
 4. dane osobowe Klienta, mogą być udostępnione osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom dostarczającym produkty i usługi wykorzystywane przy przetwarzaniu danych osobowych, z którymi PTW zawarła stosowną umowę;
 5. dane osobowe klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. Podanie przez Klienta danych jest niezbędne do wykonania Usługi Weterynaryjnej, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu, w przypadku wymiany korespondencji dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi wymianę korespondencji z Panią/Panem;
 8. Wobec Klienta nie będą podejmowane decyzje, w oparciu o jego dane osobowe, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

 

§ 9
[POSTANOWIENIA INNE]

 1. Na terenie przychodni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu oraz zażywania innych środków odurzających
 2. Wszelkie akcesoria nie pozostawione i nie odebrane przez Klienta w ciągu 7 dni zostaną przekazane osobom potrzebującym, schroniskom lub zutylizowane

 

§ 10
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Wszelkie spory rozstrzygane będą w sposób polubowny, a jeśli okaże się to niemożliwe spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby PTW.
 2. Jako adres do doręczeń wszelkich pism kierowanych do Klienta przyjmuje się adres podany w Recepcji w trakcie rejestracji Wizyty.
 3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej PTW i dostępny do wglądu w Recepcji Przychodni.
 4. Regulamin może być zmieniony przez PTW w każdym czasie.
 5. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maja przepisy wskazane w §3
 6. Regulamin Wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.